ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 3
Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

Кредо відділу: дослідження закономірностей та механізму експлуатаційної деградації фізико-механічних властивостей та характеристик роботоздатності конструкційних матеріалів за сумісної дії корозійно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження та розроблення механо-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.
Основні напрямки досліджень:

 • а) трансформації мікроструктури металу з урахуванням температури експлуатації;
 • б) технології отримання поверхневих нанокристалічних структур та їх ролі у формуванні опірності корозійно-наводнювальним середовищам;
 • в) експлуатаційної деградації механічних, корозійних та корозійно-механічних властивостей;
 • г) впливу експлуатаційних чинників на деградацію матеріалів; д) ролі розсіяної пошкодженості в деградації фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • е) моделювання експлуатаційної деградації матеріалів.
Об'єкти досліджень: металоконструкції тривалої експлуатації нафтогазової, нафтохімічної, хімічної, енергетичної, машинобудівної, будівельної та інших галузей промисловості (трубопроводи, резервуари, колони, вежі, рамні конструкції, апарати, устаткування, механізми тощо).
 

Склад відділу:

Никифорчин
Григорій Миколайович 
завідувач відділу
доктор техн. наук, професор    
+38(032)263-21-33    
 
Студент Олександра
Зеновіївна  
провідний науковий співробітник
д. т. н., професор 
+38(032)222-96-213    
Цирульник
Олександр Тимофійович 
старший науковий співробітник
д. т. н., ст. н. с.  
+38(032)22-96-213  
 • Сидор Петро Якимович                    старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.          +38(032)22-96-294           
 • Кирилів Володимир Іванович           старший науковий співробітникс, к. т. н., ст. н. с.         +38(032)22-96-211           kyryliv@ipm.lviv.ua
 • Звірко Ольга Іванівна                      старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.           +38(032)22-96-294           petrushchak@ipm.lviv.ua
 • Кречковська Галина Василівна        старший науковий співробітник, к. т. н.                        +38(032)22-96-663           galyna@ipm.lviv.ua
 • Греділь Мирослава Іванівна            науковий співробітник, к. т. н.                                        +38(032)22-96-663           mysya@ipm.lviv.ua
 • Бабій Леонтій Омелянович              молодший науковий співробітник, к. т. н.                       +38(032)22-96-663           leontiy@ipm.lviv.ua
 • Волошин Віталій Андрійович           молодший науковий співробітник,                                 +38(032)22-96-211           vitavol@ipm.lviv.ua
 • Свірська Леся Миколаївна              молодший науковий співробітник,                                 +38(032)22-96-663           lesia@ipm.lviv.ua
Інженерні працівники:
 • Курнат Іван Миколайович                   головний інженер    +38(032)22-96-211    
 • Крет Наталія Володимирівна              провідний інженер   +38(032)22-96-211    
 • Рабик Богдан Іванович                       інженер. 1 к.           +38(032)22-96-677    
 • Хабурський Ярослав Мирославович   інженер 1 к.            +38(032)22-96-294    khabursky.yaroslav@gmail.com
 • Рицар Данута Іванівна                       перек. 1 к.               +38(032)22-96-265    rytsar@ipm.lviv.ua
 • Гук Богдан Васильович                      техн. 1 к.                +38(032)22-96-579    
 • Андруньо С.І.                                    Токар 6 р.   
 
Група високотемпературної деградації матеріалів, перший ряд зліва: м.н.с. Л.М. Свірська, к.т.н. н.с. Г.В. Кречковська, д.т.н., пров.н.с. О.З.
Студент (керівник), к.т.н. ст..н.с. П.Я. Сидор; верхній ряд: інж. 1 кат Б.І. Рабик, к.т.н. м.н.с. Л.О. Бабій.
 

Група спеціалізується:

 • на експертизі пошкоджень елементів конструкцій та з’ясуванні причин руйнувань в нафто- і газодобувній, теплоенергетичній та нафтопереробній галузях;
 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням регламентованих характеристик та підходів механіки руйнування;
 • розробленні підходів кількісного оцінювання фрактографічних та структурних ознак деградації сталей з використанням комп’ютерного оброблення зображень;
 • моделювання високотемпературної водневої деградації сталей в лабораторних умовах;
 • оцінювання залишкового ресурсу теплоенергетичного та нафтопереробного устаткування та розроблення методів його продовження.
Група електрохімічних методів діагностики, зліва: к.т.н. н.с. М.І. Греділь, д.т.н. ст.н.с. О.Т Цирульник (керівник), м.н.с.
В. А. Волошин, к.т.н. ст.н.с. О.І. Звірко, пров. інж. Н.В. Крет, асп. Я.М. Хабурський
 

Група спеціалізується на:

 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням електрохімічних методів діагностування їх фізико-механічних характеристик;
 • розробленні методів консервативного оцінювання характеристик роботоздатності матеріалів;
 • моделюванні в лабораторних умовах корозійно-водневої деградації конструкційних сталей, що експлуатуються за кліматичних температур;
 • встановленні механізму та кінетики корозійно-водневої деградації конструкційних сталей залежно від складу водних середовищ та виду експлуатаційного навантаження.
Група наноструктурної оптимізації конструкційних матеріалів, зліва: к.т.н. ст.н.с. В.І. Кирилів (керівник), асп.
Максимів О.В., гол. інж. І.М. Курнат
 

Група спеціалізується на:

 • розробці технології формування поверхневих нанокристалічних структур з високими експлуатаційними показниками в різних робочих середовищах;
 • вивченні фізико-механічних властивостей поверхневих наноструктур в умовах дії корозійно-наводнювальних середовищ та підвищених температур;
 • розробці методів контролю параметрів зміцненого поверхневого шару та діагностування його властивостей;
 • впровадженні технології формування поверхневих нанокристалічних структур на підприємствах харчової, нафто- газовидобувної промисловості, комунальному господарстві та в машинобудуванні.

 Публікації:

 1. Effect of the long-term service of the gas pipeline on the properties of the ferrite-pearlite steel / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Materials and Corrosion. – 2009. – 60, №9. – P. 716-725.
 2. Environmentally assisted “in-bulk” steel degradation of long term service gas trunkline / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Eng. Failure Analysis. – 2010. – 17. – P. 624–632.
 3. Nykyforchyn H.M., Lunarska E., Zonta P. Degradation of properties of long term exploited main oil and gas pipelines steels and role of environment in this process // In: Proc. of the NATO advanced research workshop on corrosion protection of pipelines transporting hydrocarbons. –Dordrecht: Springer, 2011. – P. 59-74.
 4. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с. – Т. 2: Деградація нафтопроводів і резервуарів її запобігання – 447 с. –Т. 3: Деградація газопроводів та її запобігання. – 2012. – 433 с.
 5. Correlation between degradation of corrosion and mechanical properties of long-term exploited oil and gas pipeline steels / H. Nykyforchyn, O. Tsyrulnyk, M. Hredil, О. Zvirko // Mechanics. – 2011. – V.99. – P.41–43.
 6. Fatigue crack growth rates of S235 and S355 steels after friction stir processing / D. Kocanda, V. Hutsaylyuk, T. Slezak, J. Torzewski, H. Nykyforchyn, V. Kyryliv // Materials Science Forum. – 2012. – Vol. 726. – Р. 203–210.
 7. Цирульник О. Т. Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2013. – 49, № 4. – С. 29–39.
 8. Оценка деградации физико-механических свойств сталей длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов / Г. Н. Никифорчин, О. Т. Цирульник, О. И. Звирко, М. И. Гредиль, В. А. Волошин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - том 79, № 9. – С. 48-55.
 9. Corrosion-hydrogen degradation of the Shukhov lattice construction steels // V. V. Panasyuk, M. Schuller, H. M. Nykyforchyn, A. I. Kutnyi // Procedia Materials Science. – 2014, Vol. 3. – P. 282–287.
 10. Fatigue Characteristic of S355J2 Steel After Surface Frictional-Mechanical Treatment in Corrosive Environment / D. Kocańda, A. Górka, K. Grzelak, J. Torzewski, E. Łunarska, H. Nykyforchyn and V. Kyryliv // Solid State Phenomena. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 224. – P. 21–26.
 11. H. Nykyforchyn, V. Kyryliv, O. Maksymiv. Physical and mechanical properties of surface nanocrystalline structures, generated by severe thermal-plastic deformation / In Book: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Eds. Olena Fesenko, Leonid Yatsenko. – Inbunden: Springer, 2015 – Chapter 2, P. 31–41.

Українські Партнери:

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ректор академік НАН України, д.т.н., проф. Є.І. Крижанівський, зав. кафедри технології машинобудування д.т.н., проф. Ю.Д. Петрина);
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (чл.-кор НАН України, д.ф.-м.н. А.Я. Красовський);
 3. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.В. Мільман);
 4. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.Я. Мешков).
Зарубіжні Партнери:
 1. Dr. G. Gabetta – Eni S.p.A.(Milan, Italy);
 2. Dr. M. E. Genarro, Dr. P. Zonta – Venezia Tecnologie S.p.A. (Porto Marghera, Italy);
 3. Prof. E. Lunarska – Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland);
 4. Dr. W. Dietzel – Helmholtz-Zentrum (Geesthacht, Germany);
 5. Prof. K.-J. Kurzydlowski – Warsaw University of Technology (Warsaw, Poland);
 6. Prof. M. Shata – Wroclaw University of Technology (Wroclaw, Poland);
 7. Prof. D. Kocanda – Military University of Technology (Warsaw, Poland).

Зав. відділу Никифорчин Г.М. є головою підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Технічного Комітету №10 «Розтріскування у середовищах» Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS).

У 2012 році Г.М. Никифорчин нагороджений званням почесного члена ESIS (ESIS Fellow, Президент ESIS проф. Л. Бенкс-Силс вручає сертифікат почесного члена ESIS проф. Г. М. Никифорчину.

 

Powered by CuteNews