ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 3
Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

Кредо відділу:

 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Основні напрямки досліджень:

 • а) трансформації мікроструктури металу з урахуванням температури експлуатації;
 • б) технології отримання поверхневих нанокристалічних структур та їх ролі у формуванні опірності корозійно-наводнювальним середовищам;
 • в) експлуатаційної деградації механічних, корозійних та корозійно-механічних властивостей;
 • г) впливу експлуатаційних чинників на деградацію матеріалів; д) ролі розсіяної пошкодженості в деградації фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • е) моделювання експлуатаційної деградації матеріалів.
Об'єкти досліджень: металоконструкції тривалої експлуатації нафтогазової, нафтохімічної, хімічної, енергетичної, машинобудівної, будівельної та інших галузей промисловості (трубопроводи, резервуари, колони, вежі, рамні конструкції, апарати, устаткування, механізми тощо).
 

Склад відділу:

Звірко
Ольга Іванівна        
В. О. завідувача відділу 
д. т. н., ст. н. с.         
+38(032)263-32-33, 3413
petrushchak@ipm.lviv.ua

 

Никифорчин
Григорій Миколайович 
провідний науковий співробітник 
доктор техн. наук, професор    
+38(032)263-21-33, 3213    
Студент Олександра
Зеновіївна  
провідний науковий співробітник
д. т. н., професор 
+38(032)222-96-213, 3213    
Цирульник
Олександр Тимофійович 
старший науковий співробітник
д. т. н., ст. н. с.  
+38(032)22-96-13,
3213,3472,.3677
 

 

провідний науковий співробітник д.ф.-м.н., проф. Мицик Богдан Григорович тел. 3313, 3752

старший науковий співробітник д.ф.-м.н. Дем'янишин Наталія Михайлівна тел. 3313, 3752

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с. Кирилів Володимир Іванович тел. 3211, 3438

старший науковий співробітник к.т.н. Греділь Мирослава Іванівна тел. 3294

старший науковий співробітник к.т.н. Кречковська Галина Василівна тел. 3294

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с. Сидор П.Я. тел.

науковий співробітник к.т.н. Хабурський Ярослав Мирославович тел. 3294, 3472, 3677

науковий співробітник к.ф.-м.н. Кость Ярослав Павлович тел. 3313

науковий співробітник к.т.н. Свірська Леся Миколаївна тел. 3211

молодший науковий співробітник к.т.н. Штойко Іван Павлович тел. 3294, 3472

молодший науковий співробітник Максимів Ольга Володимирівна  тел. 3211

молодший науковий співробітник Волошин Віталій Андрійович тел. 3211

головний інженер Курнат Іван Миколайович тел. 3211, 3579, 3438

провідний інженер Крет Наталя Володимирівна тел. 3211

 
Група високотемпературної деградації матеріалів, перший ряд зліва: м.н.с. Л.М. Свірська, к.т.н. н.с. Г.В. Кречковська, д.т.н., пров.н.с. О.З.
Студент (керівник), к.т.н. ст..н.с. П.Я. Сидор; верхній ряд: інж. 1 кат Б.І. Рабик, к.т.н. м.н.с. Л.О. Бабій.
 

Група спеціалізується:

 • на експертизі пошкоджень елементів конструкцій та з’ясуванні причин руйнувань в нафто- і газодобувній, теплоенергетичній та нафтопереробній галузях;
 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням регламентованих характеристик та підходів механіки руйнування;
 • розробленні підходів кількісного оцінювання фрактографічних та структурних ознак деградації сталей з використанням комп’ютерного оброблення зображень;
 • моделювання високотемпературної водневої деградації сталей в лабораторних умовах;
 • оцінювання залишкового ресурсу теплоенергетичного та нафтопереробного устаткування та розроблення методів його продовження.
Група електрохімічних методів діагностики, зліва: к.т.н. н.с. М.І. Греділь, д.т.н. ст.н.с. О.Т Цирульник (керівник), м.н.с.
В. А. Волошин, к.т.н. ст.н.с. О.І. Звірко, пров. інж. Н.В. Крет, асп. Я.М. Хабурський
 

Група спеціалізується на:

 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням електрохімічних методів діагностування їх фізико-механічних характеристик;
 • розробленні методів консервативного оцінювання характеристик роботоздатності матеріалів;
 • моделюванні в лабораторних умовах корозійно-водневої деградації конструкційних сталей, що експлуатуються за кліматичних температур;
 • встановленні механізму та кінетики корозійно-водневої деградації конструкційних сталей залежно від складу водних середовищ та виду експлуатаційного навантаження.
Група наноструктурної оптимізації конструкційних матеріалів, зліва: к.т.н. ст.н.с. В.І. Кирилів (керівник), асп.
Максимів О.В., гол. інж. І.М. Курнат
 

Група спеціалізується на:

 • розробці технології формування поверхневих нанокристалічних структур з високими експлуатаційними показниками в різних робочих середовищах;
 • вивченні фізико-механічних властивостей поверхневих наноструктур в умовах дії корозійно-наводнювальних середовищ та підвищених температур;
 • розробці методів контролю параметрів зміцненого поверхневого шару та діагностування його властивостей;
 • впровадженні технології формування поверхневих нанокристалічних структур на підприємствах харчової, нафто- газовидобувної промисловості, комунальному господарстві та в машинобудуванні.

 Публікації:

 1. Effect of the long-term service of the gas pipeline on the properties of the ferrite-pearlite steel / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Materials and Corrosion. – 2009. – 60, №9. – P. 716-725.
 2. Environmentally assisted “in-bulk” steel degradation of long term service gas trunkline / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Eng. Failure Analysis. – 2010. – 17. – P. 624–632.
 3. Nykyforchyn H.M., Lunarska E., Zonta P. Degradation of properties of long term exploited main oil and gas pipelines steels and role of environment in this process // In: Proc. of the NATO advanced research workshop on corrosion protection of pipelines transporting hydrocarbons. –Dordrecht: Springer, 2011. – P. 59-74.
 4. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с. – Т. 2: Деградація нафтопроводів і резервуарів її запобігання – 447 с. –Т. 3: Деградація газопроводів та її запобігання. – 2012. – 433 с.
 5. Correlation between degradation of corrosion and mechanical properties of long-term exploited oil and gas pipeline steels / H. Nykyforchyn, O. Tsyrulnyk, M. Hredil, О. Zvirko // Mechanics. – 2011. – V.99. – P.41–43.
 6. Fatigue crack growth rates of S235 and S355 steels after friction stir processing / D. Kocanda, V. Hutsaylyuk, T. Slezak, J. Torzewski, H. Nykyforchyn, V. Kyryliv // Materials Science Forum. – 2012. – Vol. 726. – Р. 203–210.
 7. Цирульник О. Т. Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2013. – 49, № 4. – С. 29–39.
 8. Оценка деградации физико-механических свойств сталей длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов / Г. Н. Никифорчин, О. Т. Цирульник, О. И. Звирко, М. И. Гредиль, В. А. Волошин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - том 79, № 9. – С. 48-55.
 9. Corrosion-hydrogen degradation of the Shukhov lattice construction steels // V. V. Panasyuk, M. Schuller, H. M. Nykyforchyn, A. I. Kutnyi // Procedia Materials Science. – 2014, Vol. 3. – P. 282–287.
 10. Fatigue Characteristic of S355J2 Steel After Surface Frictional-Mechanical Treatment in Corrosive Environment / D. Kocańda, A. Górka, K. Grzelak, J. Torzewski, E. Łunarska, H. Nykyforchyn and V. Kyryliv // Solid State Phenomena. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 224. – P. 21–26.
 11. H. Nykyforchyn, V. Kyryliv, O. Maksymiv. Physical and mechanical properties of surface nanocrystalline structures, generated by severe thermal-plastic deformation / In Book: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Eds. Olena Fesenko, Leonid Yatsenko. – Inbunden: Springer, 2015 – Chapter 2, P. 31–41.

Українські Партнери:

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ректор академік НАН України, д.т.н., проф. Є.І. Крижанівський, зав. кафедри технології машинобудування д.т.н., проф. Ю.Д. Петрина);
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (чл.-кор НАН України, д.ф.-м.н. А.Я. Красовський);
 3. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.В. Мільман);
 4. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.Я. Мешков).
Зарубіжні Партнери:
 1. Dr. G. Gabetta – Eni S.p.A.(Milan, Italy);
 2. Dr. M. E. Genarro, Dr. P. Zonta – Venezia Tecnologie S.p.A. (Porto Marghera, Italy);
 3. Prof. E. Lunarska – Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland);
 4. Dr. W. Dietzel – Helmholtz-Zentrum (Geesthacht, Germany);
 5. Prof. K.-J. Kurzydlowski – Warsaw University of Technology (Warsaw, Poland);
 6. Prof. M. Shata – Wroclaw University of Technology (Wroclaw, Poland);
 7. Prof. D. Kocanda – Military University of Technology (Warsaw, Poland).

Зав. відділу Никифорчин Г.М. є головою підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Технічного Комітету №10 «Розтріскування у середовищах» Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS).

У 2012 році Г.М. Никифорчин нагороджений званням почесного члена ESIS (ESIS Fellow, Президент ESIS проф. Л. Бенкс-Силс вручає сертифікат почесного члена ESIS проф. Г. М. Никифорчину.

 

Звірко Ольга Іванівна        

            старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.         

  +38(032)22-96-294           petrushchak@ipm.lviv.ua

Powered by CuteNews