ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Аспірантура, докторантура

 При ФМІ працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей: 
 • 01.02.04-механіка деформівного твердого тіла
 • 01.04.03-радіофізика
 • 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.02.01-матеріалознавство
 • 05.02.10-діагностика матеріалів і конструкцій
 • 05.13.06-інформаційні технології
 • 05.17.14-хімічний опір матеріалів та захист від корозії
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника наукової установи такі документи:
 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Вступ до аспірантури з 2017 року

Вступ до аспірантури

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та листа НАН України №10/119 від 29.07.2016 р.

Правила прийому до аспірантури ФМІ діють впродовж відповідного навчального року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Організування і проведення вступних випробувань

Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором — англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

Прийом на навчання до аспірантури ФМІ здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

 • у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому (див. Перелік, форми та зразки документів);
 • у зв’язку з поданням недостовірних даних.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до зарахування.

 

Перелік, форми та зразки документів для вступу

Для вступу до аспірантури ФМІ вступник подає такі документи (форми та зразки документів знаходяться в прикріплених файлах (.doc)):

 • заяву;
 • копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • список опублікованих наукових статей і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності;
 • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць / реферату з обраної спеціальності;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;
 • копію паспорта;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військово­зобов’язаних;
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінали паспорта, диплома про вищу освіту та додатка до диплому. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (запідписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Спеціальності аспірантури

Перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься прийом до аспірантури

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка у 2016р.

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Номер, дата наказу МОН України щодо розширення освітньої діяльності

1

113 Прикладна математика

№966; 11.08.2016 р.

2

132 Матеріалознавство

№966; 11.08.2016 р.

3

161 Хімічні технології та інженерія

№966; 11.08.2016 р.

 

  С П И С О К

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України станом

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Гембара
Назар
Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Гриненко 
Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

 1.  
Слєпко
Роман
Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Сапужак 
Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

 1.  
Райтер
Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Шефер
Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

 1.  
Лозован
Віталій
Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  

МЕЛЬНИК Христина Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

 1.  

КОНОНЮК Олександр Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

Четвертий рік підготовки

без відриву від виробництва (б/в)

1.

ЗАДОРОЖНА
Христина Романівна

1982

укр.

2004

01.11.

2017

30.06.

2019

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М.М.Студент

 

 

С  П  И  С  О  К

докторантів, які проходять підготовку в докторантурі

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

станом на 1 січня 2019 року

 

№№

пп

Прізвище, ім”я, по батькові докторанта

Рік народженнаціональність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності, по якій поступив до докторантури

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КОЛЕСНІКОВ
Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132 – Матеріалознавство

д.т.н., проф.

О. І. Балицький

2.

ІВАСЕНКО
Ірина
Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

20120 р.

132 – Матеріалознавство

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель

                           

 

Директор інституту                                                            З.Т. Назарчук

 

Powered by CuteNews