ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №11
Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів

Кредо відділу: фундаментальні дослідження процесів корозії металів і сплавів, в тому числі за умов механічного активування, та розроблення на цій основі нових методів їх захисту шляхом інгібування робочих середовищ, створення протикорозійних металевих та неметалевих покриттів. Науковим кредо лабораторії трибокорозії та корозійної втоми матеріалів у складі відділу є: фундаментальні дослідження процесів та механізмів руйнування металевих виробів за умов трибокорозії та корозійної втоми, а також розробка на цій основі методів їх захисту з використанням нових покриттів і модифікування середовищ
Основні напрямки досліджень:  Застосування електрохімічних методів, в то числі імпедансної спектроскопії для вивчення властивостей матеріалів у корозивних середовищах;
 -квантово-хімічне моделювання та розрахунок взаємодії частинок корозивного середовища з поверхнею матеріалів на атомно-молекулярному рівні;
 -розроблення та дослідження нових захисних покриттів на конструкційних матеріалах;
 -створення та дослідження органічних та неорганічних інгібіторів корозії металів, вивчення їх ефективності для різних матеріалів та умов експлуатації обладнання;
 -прискорені корозійні випробування металевих зразків та деталей у вологій камері;
 -корозійно-механічні випробування металів, трибокорозійні методи досліджень, натурні випробування та інші;
 -вивчення процесів тертя і зношування матеріалів у газових середовищах і вакуумі за кімнатної та підвищених температур;
 -дослідження опору втомі металевих матеріалів у корозивних середовищах з урахуванням впливу температури і тиску;
 -вивчення поверхні матеріалів за допомогою сканівної електронної мікроскопії з системою рентгенівського мікроаналізу та оптичної мікроскопії

Склад відділу:

Зінь Іван
Миколайович 
завідувач відділу,
доктор техн. наук 
 +380322296095  
 
Похмурський
Василь Іванович 
головний науковий співробітник,
член-кор. НАНУ,
д.т.н., проф. 
+380322296353 
Білий
Левко Михайлович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.    
+380322296244    bill@ipm.lviv.ua
Корній
Сергій Андрійович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
+380322296253
Слободян
Звеномира Володимирівна  
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
+380322296517
 

Копилець Володимир Іванович         старший науковий співробітник, к.х.н.   +380322296253    kopylets@ipm.lviv.ua  

Мардаревич Роман Сильвестрович  науковий співробітник, к.т.н.       +380322296644    roman@ipm.lviv.ua

Маглатюк Людмила Анатоліївна       науковий співробітник, к.т.н.       +380322296517    maglatyuk@ipm.lviv.ua

Тимусь Маряна Богданівна               молодший науковий співробітник, к.т.н.    +380322296206    tymus@ipm.lviv.ua

Червінська Наталія Романівна          молодший науковий співробітник, к.т.н.    +380322296385    nataliec@ipm.lviv.ua

Хлопик Ольга Петрівна                     провідний інженер       +380322296244    olia@ipm.lviv.ua

Купович Рома Богданівна                 провідний інженер      +380322296517    

Рудковський Євген Маркіянович   провідний інженер        +380322296684  

Зінь Ярослав Іванович                     інженер 1 кат.       +380322296244    zinyaroslav@ipm.lviv.ua

Войтович Андрій Андрійович            молодший науковий співробітник      +380322296253    andrsibox@gmail.com

Задорожна Христина Романівна      інженер  2 кат.       +380322296253    

Сагаль Іван Олексійович                  технік 1 кат.    +380322296517   

Худик Петро Михайлович              технік 1 кат.    +380322296684  

 

Фотографії продукції, обладнання:

 
        
Публікації:
 1. В. І. Похмурський, М. С. Хома. Корозійна втома металів і сплавів / НАН України, Фіз.-мех. ін-т. - Л.: Сполом, 2008. - 304 с.
 2. В. І. Похмурський, І. М. Антощак. Методи електрохімічних досліджень металів у високотемпературних водних середовищах / НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : СПОЛОМ, 2010. - 152 с.
 3. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. The Theoretical Study of Interaction of Water Chloride Containing Environment Components with CuAl2 Intermetallic Surface // Journal of Cluster Science. – 2010. – Vol. 21, № 1. – P. 35-43.
 4. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A.Vynar, L.M. Bily. Contradictory Effect of Chromate Inhibitor on Corrosive Wear of Aluminium Alloy. Corrosion Science 53. – 2011.– P. 904-908.
 5. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. Computer Simulation of Binary Platinum–Cobalt Nanoclusters Interaction with Oxygen // Journal of Cluster Science. – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 449-458.
 6. Corrosive wear of aluminium alloy in the presence of phosphate. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A. Vynar, O.P. Khlopyk and L.M. Bily. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2012, V.47, N3. - P. 182-187.
 7.  В.І.Похмурський, Х.Б.Василів. Вплив водню на тертя і зношування металів (огляд).- Там само.-2012 -№2.-С. 5-17.  
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 2, 129-136
 9. Vasyl Pokhmurskii, Sergiy Korniy, Volodymyr Kopylets and Bogdan Kosarevych. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electronic structure by zinc and calcium ions // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 1. – P. 1-6.
 10. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, L.M. Bily, V.A.Vynar, Ya.I.Zin. Aluminium Alloy Corrosion Inhibition by Chromate-Free Composition of Zinc Phosphate and Ion Exchanged Zeolite. Surface and Interface Analysis. – 2013. – V.45. – P. 1474-1478.
 11. В.І. Похмурський, І.М. Зінь, С.А. Корній, Я.І. Зінь, Б.П. Косаревич. Теоретико-експериментальні передумови застосування нанопористих іонномодифікованих цеолітів для підвищення захисних властивостей органічних покриттів // Наноструктурне матеріалознавство. – 2013. – № 1. – С. 78-87.
 12. L.I. Bazylak, A.R. Kytsya, I.M. Zin’ and S.A. Korniy. Synthesis and studies of the anticorrosion activity of the zinc phosphate nanoparticles // In Book “Functional Polymer Blends and Nanocomposites”, editors G.A. Zaikov, L. Bazylak, A.Haghi. – Apple Academic Press. – New York . – 2014. – P. 241-253.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України на корисну модель UA № 42045. Поліуретанова ґрунтувальна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, І.П. Гнип, Н.М. Ласковенко, Л.М. Білий, М.Б. Тимусь, М.В. Маруха. Опубл. 25.06. 2009, Бюл. № 12. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель UA № 40707. Ін’єкційна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.І. Маруха, І.П. Гнип, Л.М. Білий. Опубл. 27.04. 2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 5. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
Партнери:
 1. Хемніцький технологічний університет, Німеччина
 2. Інститут прецизійної механіки, Польща
 3. Бранденбурський Технологічний університет, Німеччина
 4. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (проф. Є.І. Крижанівський, О.М. Карпаш)
 5. Національний університет “Львівська політехніка” в якому спіробітники відділу читають лекції з корозії та матеріалознавства. (проф. В.Т. Яворський, О.І. Кунтий)
 6. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Ю.С. Герасименко, О.В. Лінючова, О.Е. Чигиринець)
 7. Львівський національний університет ім. І.Я.Франка (д.х.н. О. Решетняк).
 8. Національний авіаційний університет (проф. Я.В.Кіндрачук)
 9. Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
 • Проект INTAS «Holistic Strategies for Chromate-Free Surface Treatment of Aluminium” (Цільові стратегії  для заміни хроматів у поверхневій обробці та в покриттях алюмінію) (Project # 04-80-7219), який виконувався спільно з
 • Університет Манчестера, школа матеріалів,
 • of Manchester, School of materials (prof. Stuart Lyon);
 • Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (проф. Ю.И.Кузнецов);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (проф. М.Д.Сахненко)
 • Український Науково-технологічний центр (УНТЦ):
Проект УНТЦ Р340 Effect of chromate and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of an aluminum alloy (Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву). 2009-2012 рр.
Проект УНТЦ 5965. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Створення нових інгібіторів корозії металів для нафтогазової промисловості із застосуванням екологічно безпечних поверхнево-активних речовин). 2014-2016 рр.
 • В рамках ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ПРОБЛЕМИ РЕСУРСУ І БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ, СПОРУД І МАШИН» („РЕСУРС”) відділ співпрацює з
Відділенням фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ ім. Бакуля
Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ
 • Відділ був виконавцем проектів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

На базі відділу № 11 з 2006 р. функціонує центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (фото), який призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення топографіі поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів, який створено з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України. Детальніше>>>

 

Powered by CuteNews