ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

РМНС ФМІ

Голова Ради молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України
 
Канюк Юрій Ігорович
Кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики (№2).
Наукові інтереси: діагностика матеріалів, математичне моделювання, механіка руйнування матеріалів.
Захоплення: більярд, велопрогулянки, настільний теніс.
Контактні дані:
+38(032) 229 68 75
kaniukyurii@gmail.com
 
 
 
 
Заступники голови РМНС ФМІ НАН України
 
Дацко Богдан Миколайович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу корозії та протикорозійного захисту (№6).
Наукові інтереси: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів, корозія металів, захист металоконструкцій від корозії та корозійно-механічного руйнування у сірководневих середовищах.
Захоплення: література, спорт, шахи.
Контактні дані:
+38(032) 263 11 57
datsko.bohdan@gmail.com
 
 
Лаврись Сергій Мирославович
Молодший науковий співробітник відділу високотемпературної мiцностi конструкцiйних матерiалiв у газових та рiдкометалевих середовищах (№15).
Наукові інтереси: матеріалознавство, титанові сплави, інженерія поверхні, трибологія.
Захоплення: туризм, настільні ігри, книги, музика.
Контактні дані:
+380 322 296 343
lavrys92@gmail.com
 
Секретар РМНС ФМІ НАН України
Даниляк Марія–Олена Михайлівна
Кандидатка хімічних наук, молодша наукова співробітниця відділу корозії та протикорозійного захисту (№ 6)
Наукові інтереси: розробка протикорозійних покриттів з інгібованими пігментами, які проявляють свою дію внаслідок впливу корозивних середовищ.
Захоплення: туризм, музика, література
Контактні дані:
+38(032) 263 33 85
danyliak-olena@ukr.net
 
Члени РМНС ФМІ НАН України
Мельник-Соловей Наталія Петрівна
Кандидатка технічних наук, молодша наукова співробітниця відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики (№2).
Наукові інтереси: математичне моделювання, магнетопружна акустична емісія, рух доменних стінок феромагнетних матеріалів.
Захоплення: туризм, музика, література.
Контактні дані:
+38(032) 229 68 75
melnyk_natalija@ukr.net
 
 
 
 
 
Івченко Дарія Вікторівна
Молодша наукова співробітниця відділу інформаційних технологій дистанційного зондування (№8).
Наукові інтереси: ГІС, дистанційне зондування Землі, екологія, аналіз космічних знімків.
Захоплення: подорожі, книги, hand made.
Контактні дані:
+38(032) 229 65 18
darusichka@gmail.com
 
 
Чорненький Андрій Борисович
Кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник теоретичних основ механіки руйнування (№4).
Наукові інтереси: механіка руйнування
Контактні дані:
+38(032) 229 69 03
A.B.Chornenkyi@gmail.com
 
Штойко Іван Павлович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів (№3).
Наукові інтереси: механіка руйнування матеріалів, експлуатаційна міцність..
Захоплення: малювання, нейронауки, психологія, подорожі.
Контактні дані:
+38(032) 229 62 94
ivan.shtoyko@gmail.com
Максішко Юлія Ярославівна
Інженерка відділу корозії та протикорозійного захисту (№6)
Наукові інтереси: механізм корозії металів в агресивних середовищах.
Захоплення: музика, спорт, подорожі.
Контактні дані:
+38(032) 263 33 85
maksishkoy@gmail.com
Кухар Іван Степанович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні (№5)
Наукові інтереси: дослідження впливу рідкометалевих середовищ на властивості конструкційних матеріалів, які є кандидатними матеріалами для новітніх ядерних енергетичних установок.
Захоплення: спорт, туризм
Контактні дані:
+38(032) 229 66 72
ivankukhar96@gmail.com
Шляхетка Христина Сергіївна
Молодша наукова співробітниця відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні (№5)
Наукові інтереси: мікроструктурний аналіз та корозійні дослідження титану та його сплавів, отриманих методом порошкової металургії
Захоплення: книги, вишивка
Контактні дані:
+38(032) 229 63 43
khshvachko@gmail.com
 
ПОЛОЖЕННЯ
про раду молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної Академії Наук України (далі – Рада) – орган самоврядування працівників ФМІ НАН України віком до 35 років, що поновлює свою роботу відповідно до постанови Президії Національної Академії Наук України № 206 від 23.06.99 р. з метою залучення до роботи в інституті обдарованої наукової молоді та створення сприятливих умов для її
1.2. Рада як громадська організація легалізує свою діяльність у місцевих органах влади методом повідомлення.
1.3. У своїй діяльності Рада керується принципами відкритості, толерантності, демократичності та добровільності, заохочує ініціативу і широко залучає до роботи всіх працівників інституту.
1.4. Вчена рада ФМІ НАН України затверджує голову, чисельність, склад та зміни до складу Ради.
1.5. Результати роботи Ради оцінюються з погляду ефективності використання затрачених інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів.
1.6. Діяльність Ради припиняється за рішенням самої Ради, Вченої ради інституту та в інших випадках, передбачених законодавством України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Сприяти підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді інституту.
2.2. Забезпечувати актуальною інформацією про конференції, конкурси, яка становитиме інтерес для науковців інституту.
2.3. Сприяти розширенню особистих контактів, науковій співпраці молодих фахівців у межах інституту та поза ним, налагоджувати контакти зарубіжними колегами та партнерами.
2.4. Організовувати конференції молодих науковців ФМІ з публікацією їхніх матеріалів.
2.5. Сприяти вирішенню внутрішньоінститутських проблем.
2.6. Організовувати відпочинок, дозвілля та оздоровлення молоді інституту.
2.7. Налагоджувати контакти з місцевими органами влади для вирішення проблем молоді.
2.8. Підтримувати обдаровану молодь серед студентів ВУЗів, налагоджувати контакти з ними для залучення до виконання проектів, над якими працюють науковці інституту.
2.9. Брати участь в атестації молодих кадрів, допомагати молодим науковцям і спеціалістам інституту у професійному зростанні (публікація наукових праць, захист дисертацій тощо).
3. КОМПЕТЕНЦІЇ РАДИ
3.1. Обирати заступників та відповідального секретаря за поданням голови Ради.
3.2. Вносити пропозиції щодо складу Ради на розгляд Вченої ради інституту.
3.3. Давати рекомендації молодим науковцям інституту та іншим претендентам при вступі до аспірантури ФМІ, під час атестацій наукових кадрів, для присвоєння іменних стипендій та надання премій для молодих науковців.
3.4. Звертатися до дирекції, профкому, служб та підрозділів інституту від імені молодих науковців для вирішення їхніх проблем.
3.5. Представляти організацію молодих науковців ФМІ у відносинах з аналогічними самоврядними організаціями інших наукових установ.
3.6. Захищати інтереси молодих науковців ФМІ перед органами державної влади ти місцевого самоврядування, територіальними та міжнародними організаціями молодих науковців та спеціалістів.
3.7. Організовувати та проводити семінари, конференції, поїздки, відряджати своїх представників для участі з переговорах та нарадах.
3.8. Розміщувати на WЕВ-сторінці в Інтернеті інформаційні матеріали.
3.9. Організовувати телеконференції молодих науковців ФМІ, а також інших наукових установ та ВУЗів .
3.10. Приймати до свого розгляду будь-які питання, що стосуються успішного та ефективного виконання службових обов’язків молодих науковців та їхнього професійного зростання.
4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Роботу Ради організовує голова Ради.
4.2. Голова Ради, в межах своєї компетенції:
- скликає ї веде засідання Ради;
- організовує підготовку питань і матеріалів на розгляд Ради;
- представляє Раду у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами і громадянами.
4.3. Рада приймає рішення, рекомендації, висновки.
4.4. Склад та керівництво Ради обирається терміном на 1 рік.
4.5. Рада обирає голову Ради: заступників та відповідального секретаря за поданням голови.
4.6. Голова ради не може бути обраним більш ніж на два терміни.
4.7. На час відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників.
4.8. Засідання Ради протоколюється.
4.9. Ведення протоколу засідання Ради здійснює відповідальний секретар, а в разі відсутності секретаря – один із членів Ради. Протокол підписують головуючий та відповідальний секретар.
4.10. Основною формою діяльності Ради є засідання Ради, які скликаються в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.
4.11. У разі потреби Рада може
- бути скликана позачергово, у тому числі на вимогу та за ініціативи половини її складу за умови завчасного повідомлення всіх членів Ради;
- створювати тимчасові чи постійні комісії з основних напрямків своєї діяльності, комісії керуються положенням Ради та законом „Про місцеве самоврядування”.
4.12. Для вивчення та підготовки окремих питань Рада може утворювати підготовчі комісії робочі групи, організаційний комітет із залученням членів Ради, представників громадськості, вчених і спеціалістів.
4.13. На засідання Ради можуть бути запрошені керівники та працівники інституту, керівники підприємств і відомств.
4.14. Члени Ради зобов’язані брати участь у засіданнях Ради, підготовці питань на Раду, виконувати доручення Ради.
4.15. Розгляд питань та прийняття рішень здійснюється відповідно до регламенту Ради.
4.16. Рішення Ради, прийняте в рамках її компетенції, є обов’язкове до виконання і може бути переглянуте на засіданні комісії Вченої ради по роботі з науковою молоддю у тижневий термін.
4.17. Голова Ради є членом Вченої Ради.
4.18. Голова Ради або член Ради за поданням голови є членом профкому.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
5.1. Засідання Ради легітимне, коли присутня більш, ніж половина її членів.
5.2. До керівництва Ради входить голова, заступники та відповідальний секретар.
5.3. До розгляду приймаються лише питання, з яких підготовлено проекти рішень.
5.4. Членами Ради заздалегідь повідомляється порядок денний чергового завдання.
5.5. Рішення Ради правомірне, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина чисельного складу Ради.
5.6. Питання, що стосуються конкретних осіб, вирішуються таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.
 
Кращий молодий науковець 2016
 
Доброго дня, шановні керівники підрозділів інституту,
оголошено конкурс "Кращий молодий науковець ФМІ НАН України" у 2016 році.
Прохання проінформувати Ваших молодих співробітників та аспірантів.
Термін подачі заявок на участь у Конкурсі до 30 листопада 2016 року.
Детальні умови Конкурсу (Положення про проведення Конкурсу), а також форми, що необхідні для подачі заявки (Додатки 1-2) в доданих файлах.
Заявки подавати в кімнату 68 головного корпусу (роб.тел. 32-65).
 
З повагою, 
Голова РМНС ФМІ НАН України
Людмила Франкевич.
 
Додаток 1(завантажити)
Додаток 2(завантажити)
Powered by CuteNews